ТАРИГ II

ураг тариг (ураг төрөл).

Ижил үг:

ТАРИГ I