ТАРИЛТ

1. Тарих үйлийн үр дүнг заасан нэр;


2. Хөдөө аж ахуйн таримлын үрийг хөрсөнд суулгах арга.