ТАРИФ

Үнэ, хөлсний хэмжээ: гаалийн тариф (гаалийн үнэ ханш); тарифын хэлэлцээ (тарифтай дэлгэрэнгүй...

гаалийн тариф гаалийн үнэ ханш
тарифын хэлэлцээ тарифтай холбогдсон элдэв асуудлаар хийх хэлэлцээ
тарифын биш хориг худалдаа улс төр, захиргаа, валют санхүү, зээл, техник, эрүүл ахуй болон бусад арга хэмжээг багтаасан импортын барааны хязгаарлалт
тарифт мэргэшлийн лавлах тухайн үйлдвэр, албан байгууллагад хийгдэх ажлын жагсаалт, тэдгээрийн шинж чанар, хэм хэмжээ бүхий баримт бичиг
үнэ тариф үнэ хөлсний хэмжээ
үнэ тариф тогтоох үнэ тогтоох