тарифын биш хориг
худалдаа улс төр, захиргаа, валют санхүү, зээл, техник, эрүүл ахуй болон бусад арга хэмжээг багтаасан импортын барааны хязгаарлалт