тарифт мэргэшлийн лавлах
тухайн үйлдвэр, албан байгууллагад хийгдэх ажлын жагсаалт, тэдгээрийн шинж чанар, хэм хэмжээ бүхий баримт бичиг