ТАРИАЛАЛТ

Тариалах үйлийн үр дүнг заасан нэр: тариалалтын үе (тариалалт хийх хамгийн тохиромжтой үе), дэлгэрэнгүй...

тариалалтын үе тариалалт хийх хамгийн тохиромжтой үе
тариалалтын хугацаа дуусах тариалах явц дуусах хугацаа
хаврын тариалалт хаврын тариа ногоо суулгах ажил