ТАРИА II

Хүн, амьтны биед зүүтэй тариураар хийдэг эм, вакцин, тарилга - Өвгөн насан өндөр болсноос биш тухайлсан ямар нэгэн дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., тариа хийх (хүний биед тавиур оруулан эм хийх), амь тариа (амь нас аврах тариа), булчин тариа (булчинд хийх тариа), судас тариа (судсанд хийх тариа), эм тариа [хоршoo] (эм болон тариур).

тариа хийх хүний биед тавиур оруулан эм хийх
амь тариа амь нас аврах тариа
булчин тариа булчинд хийх тариа
судас тариа судсанд хийх тариа
эм тариа эм болон тариур
Ижил үг:

ТАРИА I