ачааны татлагаас танах
ачааны татлагын уянаас бага зэрэг тайрах, богиносгох