ТАНГАЛАЙ II

Эрхэлж аашлах зан.

Ижил үг:

ТАНГАЛАЙ I