ТАНГАРАА

Тангарах үйлийн нэр; адуу хойд хөлөөрөө өшиглөх нь.