ТАНГАН

Гүехэн: танган ус (гол нуурын гүехэн хэсэг), танган ёроолтой суулга (өндөр биш дэлгэрэнгүй...

танган ус гол нуурын гүехэн хэсэг
танган ёроолтой суулга өндөр биш сав