ТАНГАЛЗАХ

Байн байн чээжээ түрэн ханхалзах, бардамнах: тангалзах тангайх [хоршоо] (чээж түрэн ханхалзах, дэлгэрэнгүй...