ТАНГАЛАЙ I

Майхны дөрвөн зовхис.

Ижил үг:

ТАНГАЛАЙ II