ТАНГАЙХ II

1. Гэдрэг юм түшин суух;


2. [шилжсэн] Ажлаас хойш суух.

Ижил үг:

ТАНГАЙХ I

ТАНГАЙХ III