ТАНГАДАХ

Завь гүехэн усанд голын чулуунд хайргадах.