өргөнөөс нь танах
өргөнөөс нь бага зэрэг хасах, нарийн болгох