ТАЙТГАНАХ

Тайтгар хүн, юмны тайтга тайтга хөдлөх.