ТАЙТГАР

Жижиг давжаа бөгөөд хөлийн тойг дотогш мурий байдал, майга: тайтгар өвгөн (намхан бөгөөд майга дэлгэрэнгүй...

тайтгар өвгөн намхан бөгөөд майга өвгөн
тайтгар хөлтэй тойгоороо дотогш мурий хөлтэй