ТАЙТГАРДАХ

Тохиромжтой хэмжээнээс илүү тайтгар болох, тайтгарын учир тохиромжгүйдэх.