ӨНЖҮҮЛ

Өнжсөн нь: өнжүүл дэл (жилийн хугацаанд хяргаагүй дэл) - Ороо хээр өнжүүл дэлээ хийсгэж толгойгоо дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Нялх ногоо.