ХОЗЛОХ

Исламын шашинд эрэгтэй хүүхдийг мусульман болгох зорилгоор тээрхийн хөвч таслах зан үйл хийх.

Иудейн шашинд бол тээрхийн арьсыг бүхлээр нь огтолдог.

Зочин 2015-04-21 19:41:45