ӨНӨД

Цаг ямагт, үүрд: өнөд санах (үргэлж санах) - Өр зүрхнийхээ чанадын чанадад өнөд чамайгаа хадгалж дэлгэрэнгүй... П.Сандуйжав. Мартахгүй л явна., өнөд үнэнч (хэзээ ч үл хувирах үнэнч байдал) - Өнөд үнэнч янагаас бидэнд үнэнч байна. Ч.Чимид. Түүвэр., өнөд бат (үүрд бат).

өнөд санах үргэлж санах
өнөд үнэнч хэзээ ч үл хувирах үнэнч байдал
өнөд бат үүрд бат

өнө гэдэг ерөнхийдөө хүч нэмэгдүүлсэн үг. Нэн гэдгийн эсрэг утга. Өнө гэдэг нь өргөн хүрээг хамарсан үгийн утгыг тодотгон өгнө.

Өнө баяр- баяр гэдэг үгийг маш их өргөн утгаар сэтгэлдээ тээжээ гэсэн үг

Зочин 2016-02-24 16:16:55