ӨНӨӨДӨРХӨН

Өнөөдрийн дотор, саяхан: өнөөдөрхөн ирэх (энэ өдөртөө ирэх).