ӨНӨЖИХ

Өнө болох: өнөжих батжих [хоршоо] (үүрд мөнх болох).