ӨНЖҮҮТ

Тухайн өдрийн турш: өнжүүт хонуут [хоршоо] (өдөр шөнийн турш) - Малчдын гэрээр өнжүүт хонуут дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос.

өнжүүт хонуут өдөр шөнийн турш