ӨНӨ

1. Маш эртний, дээр үеийн: өнийн юм (маш эртний юм), өнийн хэрэг (маш эртний хэрэг) дэлгэрэнгүй...


2. Урт, удаан хугацаа: өнө болох (урд удаан хугацаа өнгөрч үүрд болох), өнө удаан [хоршоо] (удаан хугацаа, маш дэлгэрэнгүй...
өнийн юм маш эртний юм
өнийн хэрэг маш эртний хэрэг
өнө эрт их дээр үе, маш эрт
өнө мөнх хэзээд хэвээрээ орших байдал
өнө үүрд цаг хугацааны хязгаар байхгүй, цаг ямагт
өнө болох урд удаан хугацаа өнгөрч үүрд болох
өнө удаан удаан хугацаа, маш удаан