өвөлжөө барих
өвлийн улиралд буух хашаа хороо, бууцаа бэлдэх