ӨВӨЛЖӨӨР
/ ургамал /

өвөлжөөр ‎цэцэг (нэгэн зүйл том шар цэцэг).