ӨВӨН III:

өвөн өвөн хийх (суурь муутай зүйлийн байн байн хөдлөх).

Ижил үг:

ӨВӨН I

ӨВӨН II