ӨВӨН I

Тариа хадлангийн талбайд барьсан өвсөн овоохой; өвөн барих (өвсөн оромж босгох).

Ижил үг:

ӨВӨН II

ӨВӨН III: