ӨВӨН II

Шувууны өвөг.

Ижил үг:

ӨВӨН I

ӨВӨН III: