ӨВӨР III

өвөр д‎ээр [тоо] (хорин гурван оронтой тооны нэр), их өвөр д‎ээр [тоо] дэлгэрэнгүй...

өвөр дээр хорин гурван оронтой тооны нэр
их өвөр д‎ээр хорин дөрвөн оронтой тооны нэр
Ижил үг:

ӨВӨР I

ӨВӨР II