ӨВӨРЛӨХ II

Уулын өвөр талаар явах: уул өвөрлөх (уулын энгэрээр явах), өвөрлөн одох (өвөр дэлгэрэнгүй...

уул өвөрлөх уулын энгэрээр явах
өвөрлөн одох өвөр газраар явж одох
Ижил үг:

ӨВӨРЛӨХ I