ӨВӨРМӨЦЖИХ

Өвөрмөц шинжтэй болох: арга нь өвөрмөцжих (арга нь улам нарийн, хэцүү болох).