ӨВӨРЧ I

Амархан ядарч зүдэрдэг цуцамтгай байдал: өвөрч морь (уналга даахдаа муу, цуцамтгай морь).

Ижил үг:

ӨВӨРЧ II