ӨВРӨӨХ I

Хүч чадлыг доройтуулан мохоох.

Ижил үг:

ӨВРӨӨХ II

ӨВРӨӨХ III

ӨВРӨӨХ IV

ӨВРӨӨХ V