ӨВРӨӨХ V

Гайхуулан хачирхуулах.

Ижил үг:

ӨВРӨӨХ I

ӨВРӨӨХ II

ӨВРӨӨХ III

ӨВРӨӨХ IV