ӨВӨРДӨХ I

Асран тэтгэх, аврах хэлтрүүлэх.

Ижил үг:

ӨВӨРДӨХ II