ӨВӨЛЖҮҮЛЭХ

Өвлийг өнгөрүүлэх, өвлийн цагийг өвөлжөөнд нь өнгөрөөх: малаа дулаан өвөлжүүлэх (малаа дулаан хашаа дэлгэрэнгүй...

дулаан өвөлжүүлэх малаа дулаан хашаа хороонд хашиж өвс тэжээлээр ханган онд оруулах
ууланд өвөлжүүлэх ууланд өвлийг өнгөрүүлэх