дулаан өвөлжүүлэх
малаа дулаан хашаа хороонд хашиж өвс тэжээлээр ханган онд оруулах