ӨВӨЛЖӨӨЛӨХ

Өвөлжөөндөө буух - Өвөлжөө, хаваржаанд буух хугацаа нь өвөлжөөлөх газрын өвс ургамлын өндөр нам, нягт сийрэг дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.