ОНГОЛИХ

Амьсгал давхцан багтрах: онголин хэлэх (амьсгаадан ярих).