ОНГОР

онгор цонгор (а. Энд тэндээ цоорч урагдсан байдал, онгор цонгор урагдах (хувцас дэлгэрэнгүй...