ОНГОРОЙТОХ

Онгорой зан байдал гаргах: онгоройтон давхих (морь агсамнан давхих) - Чи битгий онгоройтоод дэлгэрэнгүй... Яриа.