ОНГОС

онгос хийх (а. Бага зэрэг нээгдэх; б. [шилжсэн] Түр сэргэх, уужрах, тайвшрах: дотор онгос дэлгэрэнгүй... (санаа сэтгэл түр зуур амран тайвшрах) - Дотор жаахан онгосхийлээ. Яриа), хаалга онгос хийх (хаалга хоромхон зуур онгойх).

онгос хийх а. Бага зэрэг нээгдэх; б. [шилжсэн] Түр сэргэх, уужрах, тайвшрах дотор онгос хийх санаа сэтгэл түр зуур амран тайвшрах
хаалга онгос хийх хаалга хоромхон зуур онгойх