ОНГОРХОЙДОХ

Хэтэрхий онгорхой болох, онгорхойн учраас зохисгүйдэх.