ОВЖИНТОХ

Овжин зан гаргах: хий дэмий овжинтох (сэргэлэн, авхаалжтай мэт байх).