ОВ V

Хүч нэмэгдүүлэх үг: ов ойрхон (их ойрхон), ов олон (маш олон), ов ондоо дэлгэрэнгүй... (‎жишин харьцуулж буй зүйлүүд өөр хоорондоо ямар ч төсгүй, огт өөр үзэгдэх).

ов ойрхон их ойрхон
ов олон маш олон
ов ондоо харагдах жишин харьцуулж буй зүйлүүд өөр хоорондоо ямар ч төсгүй, огт өөр үзэгдэх
Ижил үг:

ОВ I

ОВ II

ОВ III

ОВ IV