ОВГОРДУУ

Овгор байдалтай: овгордуу харагдах (бусдаасаа арай өндөр, овгор байдалтай үзэгдэх).