ОВЖИН

Сэхээ самбаатай, залирхаг, сэргэлэн авхаалжтай: овжин хүн (заль мэхтэй, авхаалжтай хүн) - Баажив дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., овжин арга (нөхцөл байдлыг өөрт ашигтайгаар эргүүлэх овтой зальжин арга мэх), нөхцөл байдлыг овжин ашиглах (сэргэлэн овтой зан гаргаж, нөхцөл байдлыг өөрт ашигтайгаар э‎ргүүлэх) - Зальт муу хүн ч ийм нөхцөл шалтгааныг овжин ашигласан юм. “Цог” сэ‎тгүүл.

овжин хүн заль мэхтэй, авхаалжтай хүн
овжин арга нөхцөл байдлыг өөрт ашигтайгаар эргүүлэх овтой зальжин арга мэх
нөхцөл байдлыг овжин ашиглах сэргэлэн овтой зан гаргаж, нөхцөл байдлыг өөрт ашигтайгаар эргүүлэх